torso

torso en chino

torso
español traducción al español
躯干
Qūgàn
chino traducción al chino